#وقت_خداحافظی

سمت: معاون فناوری و نوآوری

نصرالله جهانگرد
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی