#وقت_خداحافظی

سمت: معاون مالی و اداری سازمان نوسازی شهر تهران

حمید یامینی پور
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی