#وقت_خداحافظی

سمت: معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران

سمیع اله مکارم حسینی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی