#وقت_خداحافظی

سمت: معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه ۱۹

محمدیار کرمانی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی