#وقت_خداحافظی

سمت: معاون مهندسی شرکت ملی نفت

غلامرضا منوچهری
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی