#وقت_خداحافظی

سمت: معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور

سید رحمت الله اکرمی
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی