#وقت_خداحافظی

سمت: معاون هماهنگی، حقوقی و امور مجلس

سید ضیاء الدین شجاعی برهان
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی