#وقت_خداحافظی

سمت: معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای

بابک دین پرست
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی