#وقت_خداحافظی

سمت: معاون هماهنگی و نظارت معاون اول

رضا ویسه
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی