#وقت_خداحافظی

سمت: معاون وزیر و رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و نماینده وزارت صمت در اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران و ایران