#وقت_خداحافظی

سمت: معاون پشتیبانی و هماهنگی استانهای بنیاد مسکن

هادی درفشی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی