#وقت_خداحافظی

سمت: معاون پشتیبانی

عبدالخلیل معظم زاده
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد