#وقت_خداحافظی

سمت: معاون پژوهش و فناوری

مسعود برومند
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
حبیب اله بیطرف
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد