#وقت_خداحافظی

سمت: معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی

محمود قدیری
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی