#وقت_خداحافظی

سمت: منابع مالی و سرمایه انسانی سازمان صداوسیما

احمد شهریاری
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی