#وقت_خداحافظی

سمت: نماینده وزارت صمت در اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران و ایران و عضو هیأت مدیره گروه صنعتی ایران خودرو