#وقت_خداحافظی

 

علی کفاشیان ۱۳۹۷/۰۹/۲۷  از سمت ریاست کمیته فوتسال و نائب رئیسی فدراسیون فوتبال استعفا کرد.