#وقت_خداحافظی

محمدرضا ساکت از سمت دبیرکل فدراسیون فوتبال استعفا کرد.