#وقت_خداحافظی

آقای محمد کاظم روحانی نژاد در سال ۱۳۹۳ از خبرگزاری صدا و سیما بازنشسه شده و بعد از بازنشستگی هم اکنون سرپرستی مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبلیغات نهاد ریاست جمهوری را برعهده دارد.